Handels- abonnements- og leveringsbetingelser for Bering & Søgaard ApS

Generelle betingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for Bering & Søgaard ApS.

Produkter, tjenester og ydelser udbydes af:

Bering & Søgaard ApS
Guldblommevej 12, 1. tv
8800 Viborg
CVR: 42266248
[email protected]

Enhver ydelse fra Bering & Søgaard ApS til kunden sker i henhold til nedenstående forretningsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale herom mellem parterne. 

Kundens eventuelle angivelse af særlige vilkår i ordrer, mails m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Bering & Søgaard ApS skriftligt har accepteret disse.

Indgåelse af aftale

Såfremt kunden fremsender anmodning om deltagelse i et forløb, eller køb af et fysisk eller virtuelt produkt, anses aftale for indgået, når Bering & Søgaard ApS har fremsendt ordrebekræftelse til kunden, eller på anden skriftlig vis bekræftet, at aftale foreligger.

Såfremt Bering & Søgaard ApS fremsender tilbud til kunden om deltagelse i et forløb eller køb af et fysisk eller virtuelt produkt, anses aftale for indgået, når kunden skriftligt har bekræftet det fremsendte tilbud.

Tilbud og accept er bindende for begge parter, alene med forbehold for præceptive lovbestemmelser, som f.eks. i forbrugeraftaleloven.

Indgås der aftale om deltagelse i flere på hinanden forløb, anses en sådan aftale som én aftale, uanset om den indeholder flere produkter, som vil kunne købes separate.

Hvis tilmelding sker med angivelse af CVR-nr., eller såfremt faktura ønskes udstedt til en virksomhed med CVR-nr., anses parternes aftale for en aftale mellem to erhvervsdrivende. Der kan ligeledes være tale om en erhvervsaftale, når Kunden skal benytte den købte ydelse eller produkt i forbindelse med sin erhvervsvirksomhed.

Betaling

Bering & Søgaard ApS modtager online betalinger med Dankort, Visa/Dankort, Mastercard eller bankoverførsel.

Betaling vil blive trukket på Kunden konto, når ordren er oprettet, med mindre andet er aftalt eller fremgår af Kunden ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

Bering & Søgaard ApS ved ikke, om det program, Kunden har købt, er fradragsberrettiget i Kundens virksomhed. Afklar dette i individuelle tilfælde med en skatterådgiver.

Hvis Kundsen misligholder en betaling eller forsinker den, har vi ret til at afvise tjenesten eller leveringen, indtil alle forfaldne betalinger er foretaget. I dette tilfælde har vi også ret til at tilbageholde, afbryde, forsinke eller helt stoppe tjenester uden at være forpligtet til at kompensere dig for eventuelle omkostninger. Disse rettigheder gælder med forbehold af andre kontraktmæssigt aftalte eller lovbestemte rettigheder og krav fra vores side.

Bering & Søgaard ApS benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol, hvilket betyder, at Kundens data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende. Bering & Søgaard ApS’ egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Betaling i rater

Kunden har ved bestemte ydelser eller produkter mulighed for at betale i rater med Dankort, Visa/Dankort og Mastercard. Ved ratebetaling vil Kunden betale første del af ydelsen/produktet ved bestilling. Øvrige rater betales i henhold til den fastlagte betalingsplan, som vil fremgå på siden, hvor Kunden godkender sin bestilling.

Der vil kun blive hævet de rater, som fremgår, når Kunden godkender sin bestilling. Hvis Kunden undervejs skifter kort, vil Kunden ved næste ratebetaling modtage en mail med et link til at opdatere sit betalingskort.

Ved hver ratebetaling vil Kunden modtage en mail med en bekræftelse på betalingen, samt beløbet, som Bering & Søgaard ApS har hævet på Kundens kort.

Når Kundens sidste rate er betalt, vil ratebetalingen ophøre, og hvis Kunden igen på et senere tidspunkt køber et produkt hos Bering & Søgaard ApS, skal Kunden på ny bestille, og udfylde kortoplysningerne. Bering & Søgaard ApS bevarer ikke Kundens kortoplysninger.

Ved for sen betaling pålægges for erhvervskunder 2% rente pr. påbegyndt måned samt et kompensationsbeløb og rykkergebyr. Ved for sen betaling pålægges for forbrugere renter i henhold til renteloven (nationalbankens udlånsrente med tillæg af 8% pr. år) samt et rykkergebyr.

Ansvar

Ydelser eller produkter bruges på egen risiko. Kunden anerkender og accepterer, at Kunde ikke er garanteret at opnå specifikke, personlige, professionelle eller økonomiske resultater eller tjene nogen bestemt indkomst ved at købe et eller flere af dets ydelser eller produkter. Bering & Søgaard giver ingen løfter, erklæringer eller garantier vedrørende realiseringen af nogen mål, forhåbninger eller bestræbelser, Kunden måtte identificere eller vælge at forfølge under eller som et resultat af Kundens køb af et eller flere af Bering & Søgaards ydelser eller produkter. Kunden accepterer at bruge et hvilket som helst af de købte ydelser eller produkter på egen risiko. Kunden er eneansvarlig for eventuelle beslutninger og handlinger, der er et resultat af Kundens brug af ydelserne eller produkterne. Bering & Søgaard yder ikke psykologisk, investerings- eller finansiel rådgivning. Derudover er Kunden eneansvarlig for at tage alle nødvendige handlinger for at sikre Kundens medicinske sikkerhed.

Fortrydelsesret

Reglerne i dette afsnit gælder alene for forbrugere. Handler kunden som erhvervsdrivende/erhvervskunde gælder reglerne om fortrydelsesret ikke.

Forbrugere har i henhold til forbrugeraftalelovens kapitel 4 ret til at fortryde et køb såfremt visse betingelser er opfyldt.

Fysiske produkter

Der gives 14 dages fuld returret på fysiske varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af Kundens ordre. Den 14 dages periode starter den dag, hvor ordren er leveret. Eventuelle returneringsomkostninger afholder Kunden selv.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os enten via vores standard fortrydelsesformular eller på mail [email protected] senest 14 dage efter leveringen og leverede produkter skal være os i hænde senest 14 dage efter vi er informeret om Kundens brug af fortrydelsesretten.

Fortrydelsesformularen kan hentes her. 

Tjenesteydelser

For tjenesteydelser løber fortrydelsesretten i 14 dage fra Kundens bestilling heraf – med mindre tjenesteydelsen afholdes inden de 14 dage er udløbet – i dette tilfælde ophører Kundens fortrydelsesret, når tjenesteydelsen leveres. 

Køb af tjenesteydelser og digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikkeligt er ikke omfattet af fortrydelsesretten, jf. forbrugeraftaleloven § 18, stk. 2, nr. 13. Det betyder, at der for sådanne produkter ikke gælder nogen fortrydelsesret, medmindre andet specifikt er aftalt.

Køb af forløb/kurser/abonnementer på sitet, hvor Kunden får direkte adgang til ellers lukkede områder på sitet, er ikke omfattet af reglerne om fortrydelsesret.

I henhold til forbrugeraftaleloven gælder den i loven fastsatte fortrydelsesret ikke ved tjenesteydelser, hvis udførelsen af tjenesteydelsen påbegyndes samtidigt med aftaleindgåelse/betalingen. Ved at acceptere de generelle handelsbetingelser godkender og accepterer Kunden derfor udtrykkeligt, at Kunden ikke kan gøre brug af fortrydelsesretten, da produktet leveres straks efter betaling.

Afmelding

Reglerne i dette afsnit gælder alene for forbrugere.

En eventuel tilbagetræden fra en tjenesteydelsesaftale vil ikke frigøre nogen af parterne fra de forpligtelser, der opstod inden en skriftligt varsel om tilbagetræden blev givet. Som beskrevet under afsnittet “Indgåelse af aftale” er Kundens køb bindende for hele ordren, når der foreligger en accept. Ligeledes jf. afsnittet “Fortrydelsesret”, når Kundens tjenesteydelse leveres øjeblikkeligt efter bestilling, accepterer Kunden udtrykkeligt med sit køb, at Kunden ikke kan gøre brug af fortrydelsesretten, da produktet leveres straks efter betaling, og servicen leveres inden fortrydelsesfristen.

Ved tilbagetræden fra en tjenesteydelsesaftale kan forbrugeren, jf. forbrugeraftalelovens § 25, pålægges at betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret. Da Bering & Søgaard ApS ved aftalens start stiller hele det aftalte forløb til rådighed, vil det have undtagelsens karakter, at der kan blive tale om delvis tilbagebetaling for det aftalte forløb.

Leveres Kunden tjenesteydelse eller digitale produkt ikke øjeblikkeligt efter bestilling, gælder følgende regler for afmelding:

Ved enhver afmelding, uanset tidspunkt, beregnes et gebyr på minimum 50% af kursusprisen, som fratrækkes det beløb, der refunderes i forbindelse med afmelding.

  • Ved afmelding mindre end 14 dage til 1. kursusdag gives der ingen refusion, og Kunden accepterer at betale det samlede beløb for deltagelse i kurset, der er angivet på den faktura, Kunden har modtaget.

1. kursusdag indtræffer samme dag, som Kunden modtager sit online/fysiske materiale eller en anden form for tjenesteydelse fra Bering & Søgaard ApS.

Levering

Leveringstiden for fysiske ordre er typisk 5-10 hverdage. Digitale produkter leveres omgående.

Varens stand ved returnering

Kunden hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder, at Kunden må prøve varen på samme måde, som hvis Kunden handlede i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at Kunden ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til Bering & Søgaard ApS at vurdere varens stand.

Rettigheder og forpligtelser

Adgangen til digitale produkter er personlig og kan ikke overføres. 

Kunden modtager logininformationerne til sit medlemsområde via e-mail. 

Logininformationerne, der sendes i forbindelse med registrering (brugernavn, adgangskode osv.), skal holdes hemmeligt af Kunden og ikke gøres tilgængelige for uautoriserede tredjeparter.

I tilfælde af, at tilgængelige fakta berettiger antagelsen om, at uautoriserede tredjeparter har tilegnet sig viden om Kundens logininformationer, bedes Kunden straks underrette Bering & Søgaard ApS, så logininformationerne kan blokeres eller ændres.

Bering & Søgaard ApS kan blokere Kunden adgang midlertidigt eller permanent, hvis der foreligger specifikt bevis for, at Kunden overtræder eller har overtrådt disse forpligtelser, eller hvis Bering & Søgaard ApS har nogen anden legitim begrundelse for blokeringen. Beslutningen om en blokering er taget under hensyntagen til Kundens legitime interesse.

Der findes kun et krav om adgang, når betalingen er foretaget for det digitale produkt.

Hvis Kunden har spørgsmål om brugen af de købte tjenester, eller hvis adgangen ikke fungerer, kan Kunden kontakte Bering & Søgaard ApS’ support ([email protected]).

Kunden har ret til at downloade og/eller udskrive lyd-/video- og PDF-filer samt andre dokumenter kun til eget brug, forudsat at dette er muligt for det digitale produkt, Kunden har købt. Download og udskrivning af filer er kun tilladt inden for denne ramme. I denne henseende har Kunden også tilladelse til at få udskrevet med teknisk support fra en tredjeparter (f.eks. kopibutik). I alle andre henseender er brugsrettighederne til filerne og dokumenterne forbeholdt Bering & Søgaard ApS. Dette betyder, at prøverne og dokumenterne og den viden, der gives, ikke er tilladt at stille til rådighed for tredjeparter, ikke gratis eller mod betaling. 

Oprettelse af kopier af filer eller udskrifter til tredjepart; videregivelse eller videresendelse af filer eller dokumenter til tredjepart eller enhver anden anvendelse til andre formål end til eget studieformål, hvad enten det er mod betaling eller gratis, under og efter afslutningen af kurset kræver udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra Bering & Søgaard ApS.

De mærker og logoer, der er vist på dokumenterne, er beskyttet under varemærkeloven. Kunden er forpligtet til kun at bruge de dokumenter og filer, der er tilgængelige for dig inden for det anvendelsesområde, der udtrykkeligt er tilladt her eller i kraft af obligatoriske lovbestemte bestemmelser, selv uden samtykke fra Bering & Søgaard ApS, og ikke til at fremme uautoriseret brug af tredjeparter. Dette gælder også efter ophør af, tilbagetrækning fra eller annullering af deltagelsen.

Det er forbudt at lave optagelser af vores livevideoer, gruppeopkald eller andet indhold. Dette indhold er udelukkende tilgængeligt inden for det respektive program og må ikke opbevares eller bruges uden for dem.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til købelovens § 54 og § 83. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedrørende fejl og mangler skal meddeles til Bering & Søgaard ApS i rimelig tid efter varens modtagelse. 
Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.


Reklamationsretten bortfalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

Bering & Søgaard ApS dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang ved berettiget reklamation.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

Bering & Søgaard ApS
Guldblommevej 12, 1. tv
8800 Viborg
[email protected]

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

Kunde- & privatlivspolitik

Bering & Søgaard ApS foretager registreringen af kundens personoplysninger med to formål: 1. At kunne levere varen til kunden og 2. At kunne sikre samarbejde deltagerne imellem (i form af eksempelvis mastermindhold, ansvarlighedspartner eller workshops). Ved køb af forløb/ydelser, hvor samarbejde med andre deltagere forventes, kan det forekomme, at Kundens fulde navn, Kundens telefonnummer og Kundens e-mailadresse videregives til en tredjepart i form af andre deltagere.

Vi videresælger ikke personlige oplysninger, og Kunden kan til enhver tid få slettet sine oplysninger.

Kunden er indforstået med, at coaching ikke omfatter psykoterapi, og hvis det er nødvendigt, vil Kunden blive henvist til professionel rådgivning inden for det område. Er Kunden i gang med et behandlingsforløb hos en anden behandler (psykolog, psykiater, hypnoterapeut o.l.), bedes Kunden informere Bering & Søgaard ApS om dette.

For at Kunden kan indgå aftale med Bering & Søgaard ApS, har vi brug for følgende oplysninger:
– Navn
– Adresse
– Telefonnummer
– E-mail-adresse
– Eventuelt CVR-nr.

Personoplysningerne registreres hos Bering & Søgaard ApS og kan opbevares i op til fem eller ti år.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af Kunden udtrykkelige samtykke, således at Kunden er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Bering & Søgaard ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Bering & Søgaard ApS er: Jeppe Søgaard

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Bering & Søgaard ApS har Kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Kunden har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om sig. Disse rettigheder har Kunden efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til [email protected]

Cookies
www.beringsoegaard.dk/ anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Kunden kan til enhver tid slette cookies fra sin computer.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på
www.beringsoegaard.dk/, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Bering & Søgaard ApS’ hjemmeside.

Klagemuligheder
Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores e-mailadresse angives: [email protected], samt hjemmesiden Kunden har købt varen på.

Gratis guide - sådan vinder du dagen

GRATIS GUIDE TIL AT SKABE EN MORGENRUTINE SOM TOP 1% AF PERFORMERS